Totalt antall sidevisninger

søndag 2. januar 2011

Kommunikasjon

Dette i følge Wikipedia:

"Kommunikasjon (fra latin: communicare, «gjøre felles») har betydninger som «å melde, meddele, underrette om, stå i forbindelse med» og er en betegnelse på overføring eller utveksling av informasjon mellom personer. En mulig definisjon kan være: «Kommunikasjon er den prosessen der en person, gruppe eller organisasjon (sender) overfører informasjon til en annen person, gruppe eller organisasjon (mottaker) og der mottaker(ne) får en viss forståelse av budskapet». [1] Kommunikasjon er også definert som: «Den prosessen som har tankens enhet som mål.»

Når mennesker kommuniserer med hverandre, spiller den ikke-verbale delen av kommunikasjonenen en avgjørende rolle. Assosiasjoner, idéer, predisposisjoner og følelser påvirker hvordan informasjonen blir oppfattet og tolket av dem som kommuniserer."

Ja, nemlig... predisposisjoner (kan være snakk om medfødte og sosiale predisposisjoner) men hva vil egentlig predisosisjoner si da?

Nettsidesøk på predisosisjoner var først og fremst i forhold til genetisk arv, men en nettside tok for seg Freud

"Sigmund Freud (1856-1939)
- Forsvarsmekanismer
- Når ’angst (anxiety)’ fremtrer responderer ego på en av to måter:
1. Rasjonelle problemløsningsstrategier søker å løse problemet bevisst.
2. Forsvarsmekanismer hjelper ego å håntere angst ubevisst:
- Fortrengning: En prosess som involverer å holde en ide/impuls i det ubevisste.
- Benektelse: Man nekter å tro at virkelige hendelser har skjedd - man rekonstruerer.
- Projeksjon: Å tilskrive noe truende i seg selv over på andre.
- Rasjonalisering: Finne akseptabel men feilaktig forklaring på en handling/hendelse.
- Intellektualisering: Å tenke på trusler kaldt, analytisk og adskilt fra det emosjonelle.
- Reaksjonsdannelse: Å handle motsatt av det impulsene tilsier.
- Regresjon: Tilbakevending til mestringsstrategier på et tidligere utviklingsstadie.
- Sublimering: Endringen av en id impuls til en sosialt akseptert handling"

Jung vs Freud:

"Carl Jung (1875-1961)
- Psykoanalyse: retninger etter Freud
- Freud så på libido som seksuell energi, mens Jung anså denne som en krativ livskraft.
- Personlig ubevissthet: opplevelser som er fortrengt eller glemt.
- Kollektiv bevissthet: akkumulert evolusjonistisk erfaringsmateriale. Disse medfødte p r e d i s p o s i s j o n e r kalte Jung arketyper.
- To generelle holdninger: Utadvendt (extroversion) og introvert (introversion).
- Drømmers funksjon er å gi et uttrykk til de delene av ’psyken’ som er underutviklet"

Mye interessant der... predisposisjon og følelser når det gjelder kommunikasjon:
Jeg forstår det på min måte og forklarer mine tanker rundt det på denne måten: Når noen prøver å fortelle meg noe, så har jeg et sett av tanker og følelser som i gitte øyeblikk er mer avgjørende for om jeg er mottakelig for budskapet eller ikke, og om jeg har "en god dag eller en dårlig dag" vil også spille inn i forhold til mitt mottakerapparat. Er det noe som provoserer eller ikke, er noe jeg gjenkjenner som overkjørende kanskje ikke overkjørende, men fordi jeg har et sett mer erfaringer som gjør at jeg reagerer med sinne og frustrasjon i det budskapet blir presentert. Eller er det også fordi jeg faktisk opplever at noen prøver å manipulere meg, bevisst eller ubevisst?

Regresjon: Ikke enkelt dette... og helt klart er det i hvert fall at jeg regregerer...
Jeg kan bli like sint og kanskje enda sintere og kjenner på en overkjøring som jeg gjorde i ungdommens dager. Har jeg da ikke kommet lenger? Nei, jeg har visst ikke det... og hva gjør jeg med det da? Vil det "å være tilstede her og nå" ha en virkning, og hvordan får jeg i tilfelle det til? Noe å tenke videre på... Kanskje jeg burde fått terpi samtidig som jeg jobber med å være tilstede her og nå? Men terapi er ikke for hvem som helst... og psykologhjelp vokser ikke akkurat på trær.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar